Öğretim Amaçları ve Kazanımları

                                              Program Öğretim Amaçları

1. Öğrencileri canlıları yapısal ve işlevsel olarak bilimsel yöntemler kullanarak inceleyebilen,
edindiği bilgiler ile araştırma, geliştirme yapabilen ve elde edilen verileri analiz edebilen
biyologlar olarak yetiştirmek
2. Biyoloji alanında temel laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanan, ayrıca alanları ile ilgili
güncel gelişmeleri de takip edebilen bireyler yetiştirilmesi
3. Öğrencilerin mesleki ve sosyal etik bilincine sahip, etik ilkelere ve çevre bilincine bağlı, iş
sağlığı ve güvenliği bilincine sahip olarak yetiştirilmesi
4. Öğrencilerin başarılı bilimsel kariyer oluşturabilmeleri için geniş tabanlı bir müfredat
sağlayarak kuramsal ve uygulama alanlarındaki bilgi düzeylerini artırmak ve hipotez kurma,
gözlem yapma, analiz yapma becerilerini geliştirmek
5. Öğrencilerin etkili iletişim kurabilen, güncel bilgisayar ve yazılım araçlarını etkin olarak
kullanan, yazılı ve sözlü sunum yapabilen, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma
yapabilen bireyler olarak yetiştirilmesi.
6. Öğrencilerin canlıların birbirleriyle ve çevreleri ile olan etkileşimlerini kavrayan, edindiği
bilgileri hem biyoloji alanı hem de farklı alanlardaki sorunların çözümü için uygulayabilen
bireyler olarak yetiştirilmesi
7. Öğrencilerin çevresel ve sosyal konuları anlama ve değerlendirme becerisine sahip bireyler
olarak yetiştirilmesi